Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava prostega delovnega mesta – Strokovni sodelavec V (operacija LAS)

Objava prostega delovnega mesta – Strokovni sodelavec V (operacija LAS)

Hrpelje, 22. 6. 2022 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022 V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predloge […]

Preberite več ...

Javno naročilo: Ureditev vodovoda Bač pri Materiji

Javno naročilo: Ureditev vodovoda Bač pri Materiji

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 , 14/18 in 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega […]

Preberite več ...


Izvajanje nalog občinskega urbanista – povabilo k oddaji ponudbe

Izvajanje nalog občinskega urbanista – povabilo k oddaji ponudbe

Datum: 25.5.2022 Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje nalog občinskega urbanista za naloge iz priloženega vabila. Potencialne ponudnike obveščamo, da bo občina obravnavala ponudbe, ki bodo prispele do ponedeljka 30. 5. 2022 do 9.00 ure. Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe. Občina Hrpelje – Kozina Povabilo k oddaji ponudbe_Občinski urbanist 1  

Preberite več ...

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 18. 5. 2022 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) Občina Hrpelje – Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV. Rok za prijavo je 8 […]

Preberite več ...

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Hrpelje – Kozina

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Hrpelje – Kozina

Številka: 430-6/2022-2 Datum:  16. 5. 2022 Povabilo k oddaji ponudbe OBČINA HRPELJE – KOZINA Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina Telefon : +386 5 680 01 50, Telefaks: +386 5 680 01 80 Elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si (v nadaljevanju “naročnik/koncedent”)   OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI HRPELJE – KOZINA v […]

Preberite več ...

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Hrpelje – Kozina

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Hrpelje – Kozina

Številka: 410-36/2022-2 Datum: 12. 5. 2022 Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 60/22) Občina Hrpelje – Kozina objavlja JAVNI RAZPIS ZA […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Številka: 351-55/2020 Datum: 29. 4. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi načel Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje – Kozina Odlok o spremembah […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane